ഞങ്ങളുടെ കമ്പനി സ്വാഗതം

സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

അജൊ കാഡ്മിയം സ്വതന്ത്ര

റീച്ച്

ഐഎസ്ഒ 5912 പ്രകാരം ശക്തി കീറട്ടേ

ഫോർമാൽഡിഹൈഡിൻറെ

ഉപ്പ് അസ്ഥിത്വം ISO5912 പ്രകാരം

എന്൫൮൧

പഹ്സ് ഫ്ഥലതെ അജൊ കാഡ്മിയം

അജൊ സ്വതന്ത്ര സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

എന്൧൩൫൩൭

138 റീച്ച്

ച്പൈ-84

അജൊ കാഡ്മിയം ഫ്രെഎഫബ്രിച് ഉള്ളടക്കം (നൈലോൺ)


WhatsApp Online Chat !