අපගේ සමාගම වෙත ඔබව සාදරයෙන් පිළිගනිමු

සහතිකය

AZO කැඩ්මියම් නිදහස්

තෑග්ග

ISO 5912 අනුව ශක්තිය ඉරා

හිරවීම

ලුණු spary ISO5912 අනුව

EN581

PAHs තැලේට් AZO කැඩ්මියම්

AZO නිදහස් සහතිකය

EN13537

138 තෑග්ග

CPAI-84

AZO කැඩ්මියම් freeFabric අන්තර්ගතය (නයිලෝන්)


WhatsApp Online Chat !